Skip to content
IT RECRUITING & STAFFING COMPANY OF THE YEAR

Disclaimer & Privacy

Auteursrecht en recht van de producent van een databank

De site www.amon.be is zowel een werk dat door het auteursrecht wordt beschermd, als een databank waarop Amon de auteursrechten en rechten van de producent bezit. De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken en andere bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze site, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Amon. De inhoud van de databank wordt beschermd door het sui generis recht die de producent toelaat om elke opvraging en/of hergebruik van het geheel of een deel van deze inhoud te verbieden. Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.

Merken en handelsnamen

De benamingen, logo’s en andere tekens die in deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam Amon, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Amon.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Amon besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze site. Amon kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. Amon kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Amon kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.

Persoonlijk identificeerbare informatie

Persoonlijke informatie, zoals namen, adressen, e-mailadressen enzovoort, wordt alleen verzameld wanneer u ze vrijwillig aan ons overdraagt. U wordt altijd verwittigd over de manier waarop we deze informatie zullen gebruiken. De meeste diensten vereisen geen vorm van registratie. U kunt onze site dan ook bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent. Echter, een aantal diensten kan registratie vereisen. Wanneer u zich bij ons registreert, is het mogelijk dat u bepaalde velden moet invullen (sommige zijn verplicht en sommige zijn optioneel), en dat u een gebruikersnaam en wachtwoord moet invullen. Als u er in deze gevallen voor kiest de door ons gevraagde persoonsgegevens niet te verstrekken, zult u waarschijnlijk geen toegang krijgen tot bepaalde delen van de site en kunnen wij uw vraag niet beantwoorden.

Gemeenschappelijke gegevens

Sommige websites van Amon plaatsen brokjes informatie in uw computer, als u hen een bezoek brengt. Deze brokjes heten ‘cookies’. Als een bezoeker naderhand naar diezelfde site terugkeert, worden die cookies naar de site – en alleen naar die site – teruggestuurd. Cookies vertellen ons hoe en wanneer bepaalde pagina’s op onze website worden bezocht en door hoeveel mensen. Bedoeling is via deze informatie onze websites te verbeteren. Uw internetbrowser geeft u de mogelijkheid om het gebruik van cookies te verhinderen, een waarschuwing te ontvangen bij de installatie van cookies of ze nadien van uw harde schijf te verwijderen. Raadpleeg de help-functie van uw browser.

Links naar andere sites

Op onze site vindt u links naar andere sites. We kunnen ons ook niet verantwoordelijk stellen voor de inhoud van de niet-Amon sites.

Privacy Statement

 1.    Over deze privacyverklaring

Amon vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk. Wij streven er dan ook naar om uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.

Huidige Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door Amon, met hoofdzetel te 9051 Gent, P. Van Reysschootlaan 2/103.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar wij die informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven. Tevens vindt u in deze Privacyverklaring welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

‘Persoonsgegevens’: persoonlijk herleidbare gegevens, deze zeggen direct of indirect iets over u als persoon (naam, adres, telefoonnummer…).

‘Verwerkingsverantwoordelijke’: de ‘eigenaar’ van bepaalde persoonsgegevens. Dit kan Amon zelf zijn, of een derde (bijvoorbeeld onze klanten).

‘Verwerker’: degene die de gegevens daadwerkelijk verwerkt. Dit kan Amon zijn (als dienstverlener), of een derde die gegevens van Amon verwerkt.

‘Kandidaat’: een natuurlijke persoon die zich bij Amon heeft ingeschreven.

Voor vragen aangaande deze Privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via privacy@amon.be.

2.    Amon als verwerkingsverantwoordelijke

Amon verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie wij een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie hebben, gehad hebben of in de toekomst wensen te hebben.

Het gaat om de persoonsgegevens van de contactpersonen bij haar klanten en leveranciers, de persoonsgegevens van Kandidaten, maar ook de contactpersoon bij potentiële klanten van Amon en de persoonsgegevens van potentiële werknemers.

In die zin kan Amon de volgende persoonsgegevens van u verzamelen of verkrijgen:

Identiteitsgegevens
Persoonlijke kenmerken
Historiek van contacten
Gegevens met betrekking tot uw academische curriculum en professionele ervaring
Gegevens met betrekking tot uw beroep
Klachten die u indient of verzoeken die u tot ons richt.

De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk om:

– Onze dienstverlening te kunnen uitoefenen: Amon, als recruitmentbureau, verwerkt persoonsgegevens van Kandidaten teneinde u als Kandidaat passende vacatures te kunnen aanbieden. We verwerken persoonsgegevens van Kandidaten teneinde de geschikte Kandidaat te kunnen voorstellen aan onze Klanten. Daarnaast om ons kandidatenbeheer te kunnen onderhouden en onze kandidaatrelatie te kunnen verbeteren: Amon verzamelt persoonsgegevens van haar kandidaten teneinde een efficiënte communicatie te kunnen voeren en onze relatie te verbeteren door u op de hoogte te houden van onze diensten en activiteiten via mailings en (e-)marketing.

– Ons klantenbeheer te kunnen onderhouden en onze klantenrelatie te kunnen verbeteren: Amon verzamelt persoonsgegevens van haar contactpersonen bij haar klanten teneinde een efficiënte communicatie te kunnen voeren en onze relatie te verbeteren door u op de hoogte te houden van onze diensten via mailings en (e-)marketing. Behalve identiteitsgegevens en eventuele interesses van uw zijde, houden wij geen andere persoonsgegevens bij.

– Orders te kunnen plaatsen bij leveranciers: Amon verwerkt persoonsgegevens van contactpersonen bij haar leveranciers teneinde efficiënt onze bedrijfsvoering te kunnen doen.

– Nieuwe werknemers te kunnen aanwerven: Amon verzamelt persoonsgegevens met het oog op rekrutering van nieuwe werknemers.

Wij kunnen ook zogenaamde ‘bijzondere categorieën’ (art. 9 en 10 AVG) van persoonsgegevens verzamelen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld medische gegevens verzamelen indien deze een invloed kunnen hebben op uw tewerkstelling. Deze gegevens worden echter enkel en alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming. Indien u ons verzoekt om deze gegevens te verwerken of indien u deze gegevens zelf openbaar maakt, dan verwerken wij deze gegevens alleen indien dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

In al deze situaties is Amon de verantwoordelijke voor de bescherming van deze persoonsgegevens.

De rechtsgrond voor deze verwerkingen ligt in:

– De overeenkomst die u met ons bent aangegaan voor het verstrekken van onze diensten en ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve levering van onze diensten aan u;
– Uw toestemming;
– Onze wettelijke verplichting om bepaalde gegevens bij te houden.

 3. Amon als verwerken

Amon kan ook persoonsgegevens verwerken voor derden, met name wanneer een sollicitant wordt voorgesteld door een Klant en Amon louter nog een assessment dient te doen. In deze situatie is Amon Verwerker van persoonsgegevens en worden de persoonsgegevens enkel en alleen in opdracht van de Klant verwerkt. Deze gegevens worden nooit voor een ander doel ingezet, tenzij u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken.

4.    Toegang door en doorgifte aan derden

Binnen Amon springen wij zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en delen wij alleen de gegevens die nodig zijn om u de beste dienstverlening te bieden. Er werden maatregelen getroffen om te waarborgen dat persoonsgegevens die binnen Amon worden uitgewisseld of gedeeld, beschermd zijn.

In het kader van onze dienstverlening delen wij persoonsgegevens van onze Kandidaten mee aan onze Klanten. Dit gebeurt enkel indien u hiervoor uw toestemming heeft gegeven.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derden op wie wij beroep doen. Dit gaat om dienstverleners die ons helpen bij het ontwerp en onderhoud van onze softwarepakketten en het beheer van onze servers.

Tenslotte maken wij gebruik van sociale media toepassingen. Wij willen er u op wijzen dat alle persoonsgegevens die meedeelt aan deze sociale media toepassingen kunnen worden gelezen, verzameld en gebruik door andere gebruikers van de toepassing. Amon heeft weinig of geen controle over deze andere gebruikers en kan daarom niet garanderen dat alle sociale media toepassingen deze Privacyverklaring naleven.

Amon zorgt ervoor dat derden alleen toegang hebben tot de persoonsgegevens die zij nodig hebben om hun specifieke taken uit te voeren. In geen geval verkopen wij uw persoonsgegevens door aan derden.

5.    Duur van de verwerking

Amon houdt uw persoonsgegevens niet langer bij dan redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden zoals genoemd in deze privacyverklaring.

6.    Vertrouwelijkheid en beveiliging

Amon treft de nodige beveiligingsmaatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen waarbij in het bijzonder de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens, per ongeluk dan wel onrechtmatig, wordt vermeden.

De aan Amon bezorgde persoonsgegevens blijven bewaard bij Amon of desgevallend bij de Verwerker op servers in België of de Europese Unie.

7.    Uw rechten

Onderstaande rechten kunnen door u worden uitgeoefend door ons te contacteren via privacy@amon.be, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

Recht van toegang en rectificatie:

U heeft het recht gratis toegang te verkrijgen tot uw persoonlijke gegevens en eventuele foutieve gegevens te corrigeren.

Recht van verwijdering en beperking:

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. U erkent hierbij dat bij een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet leverbaar zijn.

U kan ons ook verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar:

U heeft steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Hiervoor dient u wel ernstige en legitieme redenen op te geven.

U kan u ook uitdrukkelijk verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, hiervoor hoeft u geen motivatie op te geven.

Recht van overdraagbaarheid:

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te vorm te verkrijgen. Tevens beschikt u over het recht om deze gegevens aan andere verantwoordelijken voor de verwerking te doen overdragen.

Recht om klacht in te dienen:

U beschikt ook over het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
Tel. 02/274.48.00
Fax. 02/274.48.35
commission@privacycommission.be 

Indien u nog vragen hebt over ons privacybeleid, gelieve met ons contact op te nemen via privacy@amon.be.

Back To Top